NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ

DOM PEŁEN ŻYCIA - DZIENNY DOM POMOCY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JANÓW LUBELSKI

PRZYSTAŃ PEŁNA WIGORU - DZIENNY DOM POMOCY DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em

Projekt „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Realizowany jest przez Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach osi priorytetowej
I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

TRAMPOLINA KARIERY – WYBIJ SIĘ NA RYNKU PRACY

TRAMPOLINA KARIERY – WYBIJ SIĘ NA RYNKU PRACY

„POTENCJAŁ JEST W NAS!”

Celem głównym projektu jest podniesienie do I 2020 r. poziomu aktywności społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia 168 (92K, 76M) mieszkańców woj. podkarpackiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności poprzez zwiększenie ich potencjału społecznego i zawodowego dzięki objęciu uczestników projektu kompleksową ścieżką reintegracji.

profesjONalni

Projekt „profesjONalni” realizowany jest przez Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w partnerstwie z  HOG POLSKA Jakub Gibała w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w partnerstwie z HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podkarpackiego do udziału w bezpłatnym projekcie: " Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ". Projekt realizowany w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.