Projekt „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” realizowany jest przez Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w partnerstwie z  HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.
 
Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. do 31.05.2018 r.
 
Zasięg projektu: województwo podkarpackie.
 
Wsparciem zostanie objętych 80 osób (48K i 32M) w tym 64 osoby niepełnosprawne oraz 16 kobiet niepełnosprawnych/pełnosprawnych będących rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym min. 3 dzieci w wieku do 18 r. ż. które:

 • posiadają status osoby bezrobotnej,
 • posiadają status osoby niepełnosprawnej lub kobiety niepełnosprawnej/ pełnosprawnej będącej rodzicem/opiekunemprawnym posiadającym min. 3 dzieci w wieku do 18 r.ż.,
 • są w wieku powyżej 29 lat (mają ukończony 30 r. ż),
 • zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu jego uczestnicy otrzymują wysokiej jakości ofertę wsparcia przez zastosowanie co najmniej 3 instrumentów i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie dobrane i zidentyfikowanie jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy osób będących w trudnej sytuacji i nieradzących sobie ze znalezieniem pracy z uwagi na niewystarczające kompetencje, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe bądź też napotykających bariery dot. stanu zdrowia, bariery geograficzne. Indywidualna diagnoza problemów, potrzeb i potencjałów przyczyni się do odpowiedniego doboru instrumentów i usług rynku pracy, które zrealizowane w sposób kompleksowy i komplementarny przyczynią się do osiągniecia celu głównego projektu.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W  PROJEKCIE:
Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:
 
 • osoba niepracujące,
 • osoba niepełnosprawna, które może podjąć zatrudnienie
 • kobieta niepełnosprawna lub pełnosprawna będącej rodzicem/opiekunem  prawnym posiadającym min. 3 dzieci w wieku do 18 r.ż.
 • w wieku powyżej 29 r.ż.
 • zamieszkujące województwo podkarpackie.
Priorytetowo traktowane będą:
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • rodzice/opiekunowie prawni posiadający min. 3 dzieci do 18 r.ż.,
 • kobiety,
 • mieszkańcy obszarów wiejskich.
CO ZYSKA UCZESTNIK PROJEKTU?
W ramach projektu uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:
Indywidualny Plan Działania (IPD)
Szkolenia specjalistyczne potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu
Stypendium szkoleniowe
Pośrednictwo pracy
7 - miesięczne płatne staże - 1750 zł/mc
Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo i szkolenia
Zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi