15.11.2022
WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ  WNIOSKÓW O PRZYNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”

Informujemy, iż ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego została zakończona. 
Ocenie podlegało 46 wniosków z czego  44 zostało zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia pomostowego.
2 wniosków zostało umieszczonych na liście rezerwowej (osoby których wnioski, zostały ocenione pozytywnie  ale nie zostały zakwalifikowane do otrzymania  wsparcia z powodu braku środków.

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia
Lista rezerwowa wniosków o przyznanie wsparcia

15.11.2022
WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ  BIZNESPLANÓW W PROJEKCIE „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”

Informujemy, iż ocena merytoryczna biznesplanów została zakończona. Ocenie podlegało 46 biznesplanów z czego 44 z najwyższą liczbą punktów zostało zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na założenie działalności
gospodarczej – tzn. zostały ocenione pozytywnie  tj. otrzymały minimalne 70% pkt. ogółem oraz minimalną liczbę punktów w  poszczególnych kategoriach oceny – par. 5 ust.4 oraz 21. Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”

2 biznesplany zostały umieszczone na liście rezerwowej (biznesplany, które zostały ocenione pozytywnie  tj. otrzymały min. 70% pkt. ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny ale nie zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania z powodu braku środków.

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny merytorycznej złożonych biznesplanów.

Lista biznesplanów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania
Lista rezerwowa biznesplanów

Zgodnie z par. 5  ust. 11  Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”, Uczestnik Projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania), w z związku z faktem, iż wszystkie biznesplany zostały ocenione pozytywnie tj. otrzymały min. 70% pkt. ogółem oraz min. pkt. w poszczególnych kategoriach oceny, ww. wyniki są ostateczne i nie ma możliwości złożenia odwołania od oceny.
 
UWAGA!
Szczegółowe informacje dotyczące założenia działalności gospodarczej oraz dostarczenia wymaganych dokumentów zostaną przesłane drogą e-mailową do każdego Uczestnika, którego biznesplan został rekomendowany do otrzymania dofinansowania.

10.11.2022
Informujemy, iż ocena formalna wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWERE-em” została zakończona. Ocenie formalnej poddano 49 wniosków.  46 wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (spełniły kryteria formalne) i zostały przekazane do oceny merytorycznej. 3 wnioski nie spełniało wymogów oceny formalnej i zostały odrzucone.

Lista wniosków spełniających wymogi formalne
Lista wniosków odrzuconych

08.11.2022
Informujemy, iż ocena formalna biznesplanów dla Uczestników projektu „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWERE-em” została zakończona. Ocenie formalnej poddano 49 biznesplanów. 46 biznesplanów zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (spełniły kryteria formalne) i zostały przekazane do oceny merytorycznej. 3 biznesplany nie spełniało wymogów oceny formalnej i zostały odrzucone.

Lista biznesplanów spełniających wymogi formalne
Lista biznesplanów odrzuconych

07.10.2022
Informacja O NABORZE BIZNESPLANÓW ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em" nr POWR.01.02.01-18-0017/21

Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło zaprasza Uczestników projektu „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em” do składania biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty będzie można składać w dniach  20.10.2022 r. – 21.10.2022 r. w Biurze Projektu „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em” (al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów - C.H. EUROPA II – 4 piętro), w godzinach 07:30 – 15:30.

Biznesplan można złożyć:
- osobiście w Biurze Projektu (al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów - C.H. EUROPA II – 4 piętro - w godzinach 07:30 – 15:30),
- elektronicznie - można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie
- Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Jako datę wpływu dokumentów do biura projektu uznaje się „Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Uczestnika projektu” zgodnie z definicją zawartą w § 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
W przypadku osobistego złożenia Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty oraz numerem ewidencyjnym biznesplanu. W pozostałych przypadkach potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie e-mailowo do Uczestnika projektu potwierdzenia wraz z podaniem numeru ewidencyjnego i datą wpływu.

Uczestnik projektu może złożyć biznesplan tylko jeden raz

Dokumenty są dostępne w zakładce „Do pobrania” na stronie internetowej projektu.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego można złożyć:
- osobiście w Biurze Projektu (al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów - C.H. EUROPA II – 4 piętro - w godzinach 07:30 – 15:30), elektronicznie
- elektronicznie - można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie
- Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Jako datę wpływu dokumentów do biura projektu uznaje się „Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Uczestnika projektu” zgodnie z definicją zawartą w § 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego). W przypadku osobistego złożenia Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty oraz numerem ewidencyjnym. W pozostałych przypadkach potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie e-mailowo do Uczestnika projektu potwierdzenia wraz z podaniem numeru ewidencyjnego i datą wpływu.

Uczestnik projektu może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego tylko jeden raz.

Dokumenty są dostępne w zakładce „Do pobrania” na stronie internetowej projektu.

Uwagi formalne dotyczące składania biznesplanu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajdują się  w załączniku.
Informacja o naborze

15.09.2022
Informujemy, iż rekrutacja do projektu „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em” została zakończona.

50 osób z najwyższą ilością punktów uzyskanych z poszczególnych etapów oceny zostało zakwalifikowanych do projektu.

Informujemy również, iż jedna osoba zrezygnowała z udziału w trakcie trwania spotkań z doradcą zawodowym.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu
Lista osób niezakwalifikowanych
Lista rezerwowa
Lista osób, które zrezygnowały

26.08.2022 r.
OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”.
 
Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”, po zakończeniu procedury odwoławczej.
57 Kandydatów, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym zostało zakwalifikowanych do 3 etapu rekrutacji tj. rozmowy z Doradcą Zawodowym.
Ww. oceny są ostateczne, od których nie przysługuje odwołanie zgodnie z par. 8 ust. 27 ww. Regulaminu.
 
Lista osób zakwalifikowanych do 3 etapu – rozmowy z doradcą.

18.08.2022 r.
WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”.

 
Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych do projektu „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”.
Ocenie merytorycznej podlegało 57 formularzy rekrutacyjnych. W wyniku oceny merytorycznej 57 osób zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% punktów ogółem oraz min. 50% pkt. w każdym z kryteriów oceny).
Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”.
 
Lista osób wyniki oceny merytorycznej
 
Informujemy, iż Kandydat ubiegający się o udział w projekcie ma prawo do złożenia odwołania od otrzymanej oceny, zgodnie z par. 8 ust. 18-22 ww. Regulaminu, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku oceny, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji.
 
Zgodnie z par. 8 ust. 29 ww. Regulaminu, po zakończeniu procedury odwoławczej, osoby z  najwyższą ilością punktów uzyskanych z oceny merytorycznej, zostaną zakwalifikowani do 3 etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

09.08.2022
Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Młodzi Przedsiębiorcy z POWER-em”.
W wyniku oceny formalnej 57 Kandydatów spełniło kryteria formalne (formularze oceniono pozytywnie pod względem formalnym i zostały przekazane do oceny merytorycznej).
4 Kandydatów złożyło rezygnacje z udziału w projekcie w trakcie trwania oceny formalnej.
Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Młodzi Przedsiębiorcy z POWER-em”.
 
Lista osób – Ocena formalna Formularzy Rekrutacyjnych
Lista osób - Rezygnacje

01.08.2022
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY informuje, iż w dniu 29.07.2022 r. zakończyła się rekrutacja do projektu „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY z POWER-em”

14.07.2022
Informujemy o przedłużeniu terminu rekrutacji do projektu "MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em" do dnia 29.07.2022r.

23.06.2022
Informujemy o przedłużeniu terminu rekrutacji do projektu "MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em" do dnia 13.07.2022r.

08.06.2022
Informujemy o przedłużeniu terminu rekrutacji do projektu "MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em" do dnia 22.06.2022r.

23.05.2022
Informujemy o przedłużeniu terminu rekrutacji do projektu "MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em" do dnia 07.06.2022r.

27.04.2022
OGŁOSZENIE O NABORU – REKRUTACJI DO PROJEKTU "MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 04.05.2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu "MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em"
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 04.05.2022 r. do dnia 23.05.2022 r. w godz. od 10:00 do 15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II), 35-001 Rzeszów.

Dokonując zgłoszenia do udziału w projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne do Biura projektu lub przesłać pocztą bądź kurierem na adres Biura projektu w wyżej wymienionym terminie naboru. Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu),  na adres e-mail: przedsiebiorcyzpowerem@gmail.com

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny projektu „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych – stanowiące załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego,
 3. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących – stanowiące załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego,
 4. Oświadczenie Kandydata do projektu o uczestnictwie w jednym projekcie – stanowiące załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego,
 5. Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie – stanowiące załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego,
 6. Klauzula Informacyjna RODO – stanowiące załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego.

Kandydat na etapie składania Formularza wystarczy że złoży stosowne oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium Grupy Docelowej. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie, Kandydat zobowiązany jest przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w I formie wsparcia, w tym:
 1. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna
  (Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych/Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich minimum 12 miesiącach (dotyczy osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP) wydane przez ZUS nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego).
 2. Osoby powołujące się na status osoby niepełnosprawnej
  (Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez uprawniony organ lub dokumentu równoważnego (opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, z datą i czytelnym podpisem)).
Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.
Uwagi co do uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych: 
 1. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia/załączniki) powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata/tki.
 2. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny oraz z oświadczenia/załączniki) należy złożyć na udostępnionych przez Beneficjenta aktualnych wzorach stanowiących załączniki do regulaminu. 
 3. Każdy z Kandydatów zobowiązany jest przedstawić do wglądu wszystkie oryginały dokumentów, których kserokopie zostały złożone do Biura projektu na etapie rekrutacji, celem potwierdzenia ich wiarygodności
 4. Niemożliwość odczytania danego zapisu przez członków Komisji Rekrutacyjnej może zostać potraktowane na niekorzyść Kandydata i może prowadzić do obniżenia punktacji w danym obszarze.
 5. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów, logotypów itp. 
 6. Formularz rekrutacyjny:
  - powinien być wypełniony w sposób czytelny, bez skreśleń, komputerowo lub odręcznie,
  - każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pytanie nie dotyczy Kandydata należy umieścić adnotacje „nie dotyczy”.
  - Formularz rekrutacyjny należy przygotować na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 
  - nie ma ograniczeń w ilości tekstu w polach przeznaczonych na opis; wyjątek stanowi wersja elektroniczna, w której cześć B formularza nie może zawierać więcej niż 10 000 znaków (ze spacjami)
  - Formularz rekrutacyjny powinien być zaparafowany na każdej stronie długopisem koloru niebieskiego i podpisany w miejscach do tego wskazanych, w szczególności w każdym z oświadczeń.
 7. Prosimy o zachowanie kopii składanych dokumentów rekrutacyjnych, ponieważ oryginał nie podlega zwrotowi.
W ramach prowadzonej rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób. 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce DO POBRANIA.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.
Obowiązujące wzory dokumentów dostępne są w zakładce DO POBRANIA
W przypadku wpłynięcia liczby formularzy rekrutacyjnych dwukrotnie przekraczających założoną liczbę Uczestników Projektu - rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana. Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

20.04.2022
DOKUMENTACJA DO PROJEKTU „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”
 
Informujemy, iż w dniu 20.04.2022 r. udostępnione zostały do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w projekcie „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”, realizowanym przez Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce -  DO POBRANIA
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją, zwłaszcza z regulaminami, które stanowią podstawę niniejszego projektu.
 
Ponadto, z uwagi na nowe wytyczne dotyczące obowiązku potwierdzania kwalifikowalności Uczestników projektu na etapie rekrutacji poniżej przedstawiamy Materiał informacyjny w zakresie procedury potwierdzania dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) w projektach EFS oraz Wniosek US-7 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z uzupełnionym wzorem.

Wzór Wniosku ZUS_US-7

Wniosek ZUS_US-7

Wzór Zaświadczenia ZUS

Materiał informacyjny


Prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz stosowanie wytycznych w trakcie rekrutacji do udziału w projekcie.
 
Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY
al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów
Czynne: 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek)
tel.: 604 377 345
e-mail: przedsiebiorcyzpowerem@gmail.com