DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA
1.1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  • 1.1. Załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny
  • 1.1.2. Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych
  • 1.1.3. Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących 
  • 1.1.4. Załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu o uczestnictwie w jednym projekcie 
  • 1.1.5. Załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie 
  • 1.1.6. Załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego – Klauzula Informacyjna RODO
1.2. Załącznik nr 2 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013

1.3. Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

1.4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika projektu o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych

1.5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych

1.6. Załącznik nr 6 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

1.7. Załącznik nr 7 - Karta oceny merytorycznej formularz rekrutacyjnego

1.8. Załącznik nr 8 - Karta oceny predyspozycji Kandydata

1.9. Załącznik nr 9 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

1.10. Załącznik nr 10 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego - punkty premiujące

1.11. Załącznik nr 11 - Karta oceny Kandydata do udziału w projekcie (PODSUMOWANIE)


Wniosek o ponowną ocenę Formularza rekrutacyjnego

Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

 
PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

1. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

1.1. Załącznik nr 1 - Biznesplan

1.2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie otrzymaniu pomocy de minimis.

1.3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

1.4. Załącznik nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

1.5. Załącznik nr 5 – Szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu.

1.6. Załącznik nr 6 – Zbiór oświadczeń do biznesplanu.

1.7. Załącznik nr 7 - Karta oceny formalnej biznesplanu

1.8. Załącznik nr 8 - Karty oceny merytorycznej biznesplanu

1.9. Załącznik nr 9 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.

1.10. Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych wydatków

1.11. Załącznik nr 11 – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych kwalifikowanych wydatków

1.12. Załącznik nr 12 - Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

1.13. Załącznik nr 13 - Karty weryfikacji merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

1.14 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (wzór)

1.15 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (wzór)


Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego