Projekt „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Realizowany jest przez Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach osi priorytetowej
I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: od 01.02.2022 r. do 30.06.2023 r.
Wartość projektu: 2 064 852,00 zł
Dofinansowanie projektu: 2 043 339,40 zł
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Grupa docelowa projektu
Wsparcie w projekcie skierowane jest wyłącznie do 50 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy (30 Kobiet/20 Mężczyzn) w wieku 18-29 lat z woj. podkarpackiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu KC).
Projekt skierowany w co najmniej 50% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.
Ponadto zakłada się udział wśród grupy docelowej:
- osoby z niepełnosprawnościami – min. 5 osób, tj. 10% UP (3K/2M)
- osoby długotrwale bezrobotne – min. 10 osób, tj. 20% UP (6K/4M)
W projekcie nie mogą wziąć udziału:

 • osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1,

  Z udziału w projekcie są wkluczone osoby, które należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 PO WER tj:
  - osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
  - osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
  - osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  - osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
  - osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  - matki przebywające w domach samotnej matki,
  - osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
  - osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  - osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych - wywodzący się z powyższych grup docelowych.
 • osoby, które spełniają co najmniej jeden warunek wskazany w Regulaminie konkursu pkt 2.2. ppkt. 4,
Zgodnie z Regulaminem konkursu (pkt. 2.2, ppkt. 4) w projekcie nie mogą uczestniczyć:
 • osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem tzn. nie spełniają kryteriów, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu;
 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać  ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121);
 • osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków;
 • osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: 
  - związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub 
  - związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.
 • osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
 • osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
 • osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
 • osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;
 • osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania;
 • osoby, które w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych.
 • osoby, które były w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie wyłącznie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa. 
 • osoby uczestniczące (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej w PI 8i, 8ii, 8iii dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.
 • osoby, które równocześnie uczestniczą w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanej ze środków EFS.
Cel projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 50 (min. 30 Kobiet) osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z woj. podkarpackiego, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia szkoleniowego, a 44 z nich wsparcia finansowego, skutkujące założeniem 44 nowych firm i utworzeniem min. 44 nowych miejsc pracy w okresie 01.02.2022 – 30.06.2023.
Formy wsparcia
Wsparcie w projekcie kompleksowo wyposaży uczestników projektu w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego założenia i prowadzenia własnego biznesu i środki finansowe, bez których nie byliby w stanie założyć działalności gospodarczej. Dodatkowo wsparcie pomostowe udzielone w okresie 6 m-cy pozwoli zwiększyć trwałość i rozwój założonej działalności gospodarczej.
W ramach projektu Uczestnik otrzymuje niżej wymienione wsparcie:
 • Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej dla 50 Uczestników projektu.
Szkolenie grupowe „NIEZBĘDNIK MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY” z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 40 godzin szkoleniowych (5 dni x 8 godzin/dzień), zakłada się 5 grup po 10 osób (3 gr poziom podstawowy i 2 gr poziom średniozaawansowany). Ramowy program szkolenia:
 • Działalność gospodarcza w kont5ekście przepisów prawnych 
 • Księgowość, przepisy podatkowe, ZUS
 • Podstawy marketingu, reklama i inne działania promocyjne
 • Inne źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Sporządzenie biznesplanu i jego realizacja
 • Przygotowanie biznesplanu w praktyce: plan inwestycji, analiza SWOT, analiza finansowa, najczęściej popełniane błędy
 • Negocjacje biznesowe
 • Pozyskanie i obsługa klienta
 • Radzenie sobie ze stresem i konfliktem
Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów.
Szkolenie umożliwi Uczestnikom projektu nabycie kompetencji w obszarze prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Szkolenie zostanie zorganizowane z uwzględnieniem 4-etapów procesu nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem na zasadach określonych
w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Po zakończeniu realizacji szkolenia przeprowadzona zostanie walidacja nabytych kompetencji (wewnętrzny egzamin). Uczestnicy projektu, którzy zdadzą egzamin otrzymają zaświadczenie nabycia określonych kompetencji.
 • Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla 44 Uczestników projektu w kwocie 23 050,00 PLN
Projekt zakłada udzielenie 44 dotacji Uczestnikom projektu.
Uczestnik projektu otrzyma bezzwrotne środki na uruchomienie działalności gospodarczej opisanej w zaakceptowanym przez Beneficjenta biznesplanie. Środki na podjęcie działalności udzielone zostanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem i Uczestnikiem projektu. Uczestnik projektu przed podpisaniem umowy rejestruje działalność gospodarczą i składa wymagane zabezpieczenie. Po podpisaniu umowy następuje wypłata środków w wysokości równiej stawce jednostkowej tj. 23 050,00 zł.
Uczestnik projektu nie może zarejestrować działalności gospodarczej przed dniem złożenia biznesplanu.
Uczestnik projektu ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 m-cy począwszy od dnia faktycznej jej rozpoczęcia (zgodnym z aktualnym wpisem do CEIDG/KRS).
Dotacja służy pokryciu wydatków mających na celu samo uruchomienie działalności gospodarczej, tj. może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowo- budowlanych), zakup środków obrotowych, pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczo dotacja nie powinna służyć pokryciu bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Uczestnicy projektu zobowiązani są wydatkować środki dotacji w terminie 3 m-cy od jej otrzymania.
Uczestnikom projektu, którym udzielono dotacji na założenie działalności gospodarczej realizator projektu wyda zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zachowanie okresu trwałości podlega kontroli. Przedmiotem kontroli jest ustalenie czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona. W tym celu kontrola odbywa się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w oparciu o dokumentację dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej.
Realizator projektu przeprowadzi zaplanowaną minimum 1 kontrolę działalności gospodarczej. Ponadto realizator projektu zastrzega sobie prawo doraźnych kontroli/wizyt monitoringowych działalności gospodarczych. W sytuacji gdy na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej – wsparcie finansowe podlega zwrotowi.
 • Wsparcie pomostowe finansowe dla 44 Uczestników projektu w maksymalnej wysokości 2 350,00 PLN netto/mc przyznawane na okres 6 miesięcy
Wsparcie pomostowe finansowe posłuży wsparciu Uczestnika projektu, który otrzymał bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
w uzyskaniu i utrzymaniu płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, pokrycie kosztów bieżących wydatków. W sytuacji gdy firma może jeszcze nie przynosić zysków jest istotne szczególnie dla Uczestników projektu, którzy w większości nie posiadają własnych środków finansowych, które mogą zaangażować na pokrycie wymaganych opłat czy niezbędnych zakupów inwestycyjnych.
Uczestnik projektu wnioskuje o wsparcie pomostowe w oparciu o Wniosek przyznania wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami. Warunkiem przyznania wsparcia pomostowego finansowego jest podjęcie działalności gospodarczej i przyznanie Uczestnikowi projektu środków na rozwój przedsiębiorczości. Ze względu na specyfikę grupy docelowej, założono możliwość udzielenia wsparcia pomostowego finansowego 44 Uczestnikom projektu (tj. wszystkim, którzy założą w ramach projektu działalność gospodarczą) na okres pierwszych 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane będzie w formie comiesięcznych transz w wysokości max 2 350,00 zł przez pierwszych 6 m-cy na podstawie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Miesięczna transza wsparcia pomostowego finansowego nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującą na dzień przyznania wsparcia finansowego). Wsparcie pomostowe finansowe ma charakter pomocy de minimis.
Celem wsparcia pomostowego finansowego jest wsparcie Uczestnika projektu
w pokryciu niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wsparcie pomostowe finansowe jest przyznawane na pokrycie:
1) obowiązkowych składek ZUS
2) innych wydatków bieżących w kwocie netto, tj. bez podatku VAT.

Wydatki ponoszone w ramach wsparcia pomostowego finansowego nie mogą być tożsame z wydatkami, na które została przyznana bezzwrotna dotacja.

W ramach wsparcia pomostowego finansowego nie ma możliwości finansowania ze środków projektu podatku VAT.

Prawidłowość wydatkowania wsparcia pomostowego finansowego weryfikowana będzie na podstawie rozliczenia przedkładanego przez Uczestnika projektu, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, opracowanego w oparciu
o dokumentację księgową (zawierającego dane m.in.: rodzaj wydatku, nr dokumentacji księgowej, kwota dokumentu brutto, kwota dokumentu netto, stawka VAT).

Rozliczanie wsparcia pomostowego finansowego: co miesiąc przez 6 miesięcy
w obowiązkowym 12-miesięcznym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:
 • Ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
 • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
 • Catering podczas zajęć
 • Materiały szkoleniowe
 
Biuro projektu:
TRAMPOLNA KARIERY
al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów
Czynne 7:30 – 15:30 (poniedziałek-piątek)
kom.: 604 377 345, e-mail: przedsiebiorcyzpowerem@gmail.com

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY
JAK I MĘŻCZYZN
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!