Rekrutacja:

 • IV 2022 r., 
 • na terenie realizacji projektu, tj. województwo podkarpackie
 • prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną: 3 członków Zespołu Zarządzającego (kierownik projektu, asystent kierownika, specjalista ds. wsparcia) + doradca zawodowy 
ETAPY REKRUTACJI:
 1. Opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej – Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami zostanie podany do wiadomości publicznej minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji Formularzy Rekrutacyjnych. Dodatkowo, dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu, na stronie internetowej projektu oraz będą dystrybuowane podczas spotkań informacyjnych.
 2. Nabór formularzy rekrutacyjnych – Informacja na temat terminu i miejsca rekrutacji zostanie podana do wiadomości publicznej minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji Formularzy Rekrutacyjnych.
  Nabór Formularzy Rekrutacyjnych będzie trwał minimum 14 dni roboczych. Wypełnione Formularze Rekrutacyjne z załącznikami Kandydaci będą mogli złożyć w biurze projektu osobiście, pocztą/kurierem w wyznaczonym terminie (14 dni roboczych lub do momentu, gdy liczba zgłoszonych przekroczy dwukrotność przekraczającą założoną liczbę Uczestników Projektu).
  Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu), na adres e-mail: przedsiebiorcyzpowerem@gmail.com
 3. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych – Ocena Formularzy Rekrutacyjnych składa się z 2 etapów:
  1. FORMALNA
  2. MERYTORYCZNA 
  3. ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM
  4. PREMIUJĄCA.
Maksymalna liczba punktów z oceny Formularza rekrutacyjnego wynosi ogółem 100 pkt., z czego maksymalna liczba punktów z oceny:
 1. Merytorycznej wynosi max 50 pkt., w tym: 
 2. Opis pomysłu (max 15 pkt.)
 3. Rozmowa Kandydata z doradcą zawodowym –max 40 pkt
 4. Strategicznej – przyznanie punktów premiujących wynosi max 10 pkt.
Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do udziału w projekcie wynosi nie mniej niż 50% pkt. możliwych do zdobycia, w tym nie mniej niż 50% pkt. za Opis pomysłu w ramach oceny merytorycznej.
Ad. I.: OCENA FORMALNA
Przynależność do Grupy Docelowej weryfikowana będzie przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie Formularza Rekrutacyjnego i oświadczeń/zaświadczeń:
 • zamieszkiwanie lub nauka na terenie województwa podkarpackiego
 • wiek 18-29 lat
 • status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy
 • brak przesłanek negatywnych, uniemożliwiających udział w projekcie.
Weryfikacja zostanie przeprowadzona na zasadzie 0-1, tj. „spełnia-nie spełnia”. Możliwe będzie 1-razowe uzupełnienie błędów formalnych Formularza Rekrutacyjnego. W przypadku gdy Kandydat nie spełnia ww. wymogów – Formularz Rekrutacyjny nie podlega dalszej ocenie.
Ad. II.: OCENA MERYTORYCZNA
INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (0 - 50 pkt.):
a) opis pomysłu (0 - 15 pkt.)
b) doświadczenie zawodowe/wykształcenie (0 - 6 pkt.)
c) realność planu (0 - 14 pkt.)
d) charakterystyka klientów (0 - 6 pkt.)
e) charakterystyka rynku i konkurencji (0 - 9 pkt.)
Oceny formularza rekrutacyjnego dokona jeden z członków Komisji Rekrutacyjnej. Każda ocena formularza zawiera pisemne uzasadnienie przyznanej liczby pkt w ramach oceny merytorycznej (min. 3 zdania w każdym ocenianym punkcie ) + całościowe uzasadnienie oceny (min. 10 zdań). 
Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do udziału w projekcie wynosi nie mniej niż 50% punktów.
AD. III.: ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM (0 - 40 pkt.)
Doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę predyspozycji do prowadzenia Działalności Gospodarczej w wymiarze 2h/os, tj. zbada posiadane przez Kandydata predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą wybranego testu oraz określi potrzeby szkoleniowe. Rozmowa Kandydata z Doradcą zawodowym jest obowiązkowym etapem rekrutacji w celu zbadania posiadania przez Kandydata predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Diagnoza predyspozycji umożliwi wybór Uczestników projektu, którzy posiadają cechy przedsiębiorcze, co pozytywnie wpłynie na możliwość rozwoju założonych przez nich firm. W rozmowach z Doradcą zawodowym udział wezmą tylko Kandydaci, którzy uzyskali pozytywną ocenę formalną i merytoryczną Formularza rekrutacyjnego. Zakłada się, że w rozmowie z Doradcą zawodowym udział weźmie 62 osób. Doradca zawodowy na podstawie testu badającego m.in. uzdolnienia i predyspozycje przedsiębiorcze (np. Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych) i rozmowy z Kandydatem oceni predyspozycje zawodowe Kandydata, jego cechy przedsiębiorcze i motywację do prowadzenia Działalności gospodarczej. Na podstawie wyniku ww. testu i rozmowy Doradca zawodowy oceni w skali 0-40 pkt. predyspozycje przedsiębiorcze Kandydata (ocena pisemna wraz z uzasadnieniem).  

Łączna ocena punktowa przyznawana Kandydatowi przez Doradcę zawodowego jest sumą ocen cząstkowych. Ocenie podlegać będą następujące kryteria:
 1. Motywacja [0 - 10 pkt.]
 2. Cechy osobowościowe [0 - 30 pkt], w tym:
 3. samodzielność [0 - 5 pkt.],
 4. przedsiębiorczość [0 - 10 pkt.], 
 5. odpowiedzialność i sumienność [0 - 10 pkt.],
 6. umiejętność planowania i analitycznego myślenia [0 - 5 pkt.].

O dokładnym terminie rozmowy z Doradcą zawodowym Kandydat do projektu zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (jeśli taki wskazał w Formularzu rekrutacyjnym). Kandydat, który nie pojawi się w wyznaczonym miejscu i terminie na rozmowę z Doradcą zawodowym otrzyma za ten etap oceny – 0 pkt. 

Kandydat nie ma prawa wniesienia odwołania od wyniku rozmowy z doradcą zawodowym.
Ad. IV.: OCENA PREMIUJĄCA
III.1 PUNKTY PREMIUJĄCE ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ (0 - 10 pkt.):
 • osoby z niepełnosprawnościami [+3 pkt.]
 • kobiety [+3 pkt.]
 • osoby długotrwale pozostajecie poza rynkiem pracy [+ 2 pkt.]
 • osoby zamieszkujące na terenie miast średnich lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze [+ 2 pkt.]
 1. Opracowanie wstępnej listy Kandydatów zakwalifikowanych do projektuWarunkiem zakwalifikowania do projektu jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do zdobycia z oceny merytorycznej, w tym nie mniej niż 50% pkt. za opis pomysłu działalności gospodarczej.
 2. Powiadomienie Kandydatów o wynikach rekrutacji – Powiadomienie Kandydatów o wynikach rekrutacji i możliwości składania odwołań nastąpi do 5 dni roboczych od zakończenia oceny merytorycznej (zgodnie z formą kontaktu wskazaną w Formularzu Rekrutacyjnym).
 3. Składanie odwołań, ocena odwołań – Ocena z odwołań jest oceną ostateczną i wiążącą.
 4. Opracowanie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (50 osób) i listy rezerwowej (osoby z listy rezerwowej kwalifikują się do projektu kolejno w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej).
Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasad równych szans i niedyskryminacji: Uczestnicy Projektu zostaną wybrani w sposób niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny i inne czynniki różnicujące. Wnioskodawca zapewnia transparentność wyboru Uczestników Projektu poprzez obiektywne i merytoryczne kryteria wyboru, określone zgodnie z zasadą równości.
Wszelkie informacje dotyczące terminów rekrutacji, naborów biznesplanów oraz Listy rankingowe umieszczane będą do ogólnej wiadomości w zakładce – AKTUALNOŚCI