Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w partnerstwie z KOMAG Magdalena Barcińska-Kostecka serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podkarpackiego do udziału w bezpłatnym projekcie: "POTENCJAŁ JEST W NAS!". Projekt realizowany w ramach Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Priorytet VIII Integracja społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest podniesienie do I 2020 r. poziomu aktywności społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia 168 (92K, 76M) mieszkańców woj. podkarpackiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności poprzez zwiększenie ich potencjału społecznego i zawodowego dzięki objęciu uczestników projektu kompleksową ścieżką reintegracji. 
 
Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 168 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności na podstawie przygotowanej indywidualnie dla każdego  z nich ścieżki wsparcia odpowiadającej na trudności i bariery jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.
 
Główne rezultaty to wzrost liczby osób aktywnych społecznie i zatrudnionych co osiągnięte zostanie dzięki wspieraniu rozwoju kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych oraz dążeń do usamodzielnienia ekonomicznego i większego zintegrowania ze społeczeństwem poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej,
a także wzrostu ogólnej motywacji i aktywności UP.
 
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W  PROJEKCIE:
Uczestnikiem projektu może być osoba:
- zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności;
- posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie osób z zaburzeniami psychicznymi;
- niepracująca;
- w wieku aktywności zawodowej tj. wiek zdolności do pracy, dla mężczyzn grupa w wieku 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.
- zamieszkująca województwo podkarpackie
Priorytetowo traktowane będą osoby:
- korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)
- o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
- z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
- z niepełnosprawnością sprzężoną
- długotrwale bezrobotną
 
CO OBEJMUJE WSPARCIE?
Projekt zakłada realizację kompletnej ścieżki wsparcia w następujący sposób:
 • Określenie ścieżki wsparcia uczestnika projektuwraz z opracowaniem Indywidualnej Strategii Integracji Społeczno-Zawodowej (ISISZ), w ramach którego przewidziane zostały:
 • Pogłębiona diagnoza sytuacji osobistej i społecznej UP + określenie Indywidualnej Strategii Integracji Społecznej ( 4h/os.)
 • Pogłębiona diagnoza sytuacji zawodowej + określenie Indywidualnej Strategii Integracji Zawodowej.(4h/os.)
  • Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, w ramach których przewidziane zostały:
   • TRENING INTEGRACYJNY (8h/gr.) - nawiązywanie relacji, budowanie zespołu, współpraca w grupie, przełamywanie izolacji;
   • TRENING MOTYWACYJNY (16h/gr.) – wzmocnienie automotywacji, skuteczności w działaniu;
   • WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I INTERPERSONALNYCH (48h/gr)- z podziałem na 6 modułów: formułowanie celów i ich skuteczna realizacja, efektywna komunikacja, radzenia sobie ze stresem i porażkami, budowanie poczucia własnej wartości, zarządzanie sobą w czasie
    i planowanie, samodzielność, podejmowanie decyzji  i rozwiązywanie problemów;
   • TRENING KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH (16h/gr.) – planowanie wydatków, zarządzanie budżetem domowym, umiejętność korzystania z usług zdrowotnych, urzędów, usług komunikacji zbiorowej, podział obowiązków domowych, zarządzanie czasem;
   • TRENING PROZDROWOTNY (16h/gr.) – zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, relaks, czas wolny, choroby cywilizacyjne;
   • TRENING RELACJI RODZINNYCH (16h/gr.) – relacje rodzinne, rozwiązywanie problemów rodzinnych, usamodzielnienie ON w rodzinie;
   • TRENING AUTOPREZENTACJI (8h/gr.) – doskonalenie umiejętności interpersonalnych w zakresie tworzenia własnego wizerunku, rozwój umiejętności autoprezentacji, savoir-vivre w pracy i w życiu osobistym
   • INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE (śr.5h/os.) – zmonitorowany realizację ISISZ w obszarze społecznym;
   • INDYWIDUALNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNO-RODZINNE (śr.2h/os.)
    i PRAWNE (śr.2h/os.) –
    rozwiązywanie indywidualnych problemów UP utrudniających integrację zawodową, dodatkowo;
  • Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, w ramach których przewidziane zostały:
   • INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE (śr.5h/os.) – praca UP z doradcą zawodowym nad rozwiązywaniem indywidualnych kwestii w obszarze rynku pracy (RP), budowanie ścieżki kariery UP i postaw proaktywnego funkcjonowania na RP, weryfikacja stopnia realizacji ISISZ w obszarze zawodowym.
   • POŚREDNICTWO PRACY (śr.6h/os.) – zadaniem pośrednika będzie m.in. analiza lokalna RP pod kątem możliwości pozyskania ofert pracy dla ON, wyszukiwanie odpowiednich ofert pracy, dostosowanie ich do konkretnego UP z uwzględnieniem jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, udostępnianie ofert UP, kierowanie UP na rozmowy z pracodawcą, monitoring efektów rozmów.
   • STAŻE ZAWODOWE (5 m-cy) – stanowiska, na których UP będą odbywać staż zawodowy powiązany będzie z odbytymi przez UP szkoleniami i nabytymi kwalifikacjami. Zasady udziału w stażach określa Regulamin staży.
  • Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – szkolenia kwalifikacyjne
   i kompetencyjne,
   w ramach których przewidziane zostały:
   • WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY (40h/gr.) – sposoby skutecznego poszukiwania pracy (metody, narzędzia); efektywny kontakt z potencjalnym pracodawcą,  sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, omówienie zachowań w sytuacjach zawodowych;
   • SZKOLENIA: KWALIFIKACYJNE (ok.100h) i KOMPETENCYJNE (ok. 60h) zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami każdy UP zostanie skierowany na szkolenie zawodowe, mające na celu wyposażenie w kwalifikacje zawodowe niezbędne na regionalnym Rynku Pracy. Szkolenia kwalifikacyjne kończyć się będzie egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu;
  PONADTO ZAPEWNIAMY:
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną
 • catering w trakcie szkoleń
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY