Wymagana dokumentacja:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (w zakładce do pobrania),
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, ważne 30 dni od daty wystawienia dokumentu (jeśli dotyczy)
- kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/zaświadczenia lekarskiego
 
Miejsce składania wymaganych dokumentów:
Biuro Projektu ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 4 piętro)

Informacje o wynikach rekrutacji będą przekazywane drogą telefoniczną, on-line (skype). Informacje o wynikach rekrutacji można będzie również uzyskać w Biurze Projektu pod nr tel. 604 37 88 57