Projekt „profesjONalni” realizowany jest przez Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w partnerstwie z  HOG POLSKA Jakub Gibała w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.
Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. do 31.08.2018 r.
Wartość projektu: 1 908 312,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  1 622 065,20 zł
Zasięg projektu: województwo podkarpackie.
Grupa docelowa: wsparciem zostanie objętych 70 osób (42 kobiet i 28 mężczyzn), które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności,
 • posiadają status osoby z niepełnosprawnością,
 • są osobami niepracującymi,
 • są w wieku aktywności zawodowej,
 • zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
 
Wśród grupy docelowej zakłada się :
 • min.35 (tj. 50%) osób biernych zawodowo,
 • min.28 (tj. 40%) osób oniskich kwalifikacjach,
 • min. 7 (tj. 10%) osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Szczególnie zachęcamy osoby:
 • korzystające z PO PŻ ,
 • o dochodach poniżej 800 zł/członek rodziny,
 • o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),
 • z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności/niepełnosprawnością sprzężoną,
 • doświadczającym wielokrotnej dyskryminacji.
 
 
Celem głównym projektu jest wzrost do VIII 2018r. aktywności społeczno-zawodowej i poprawa możliwości zatrudnienia 70 (42 kobiet, 28 mężczyzn) mieszkańców woj. podkarpackiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności poprzez zwiększenie ich potencjału społecznego i zawodowego.
Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 70 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności na podstawie przygotowanej indywidualnie dla każdego z nich ścieżki wsparcia odpowiadającej na trudności i bariery jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.
Ponadto realizacja przyczyni się do:
 • nabycia kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych na rynku pracy przez min. 63 Uczestników,
 • nabycia kwalifikacji zawodowych zbieżnych z potrzebami lokalnego rynku pracy przez min. 53 Uczestników,
 • nabycia praktycznego doświadczenia zawodowego przez 70 Uczestników,
 • wzrostu motywacji i aktywności u min. 57 Uczestników.
 
Co zyska Uczestnik projektu?
 1. Dla każdego Uczestnika zostanie opracowany dokument PRiSZ tj. Program Reintegracji Społeczno- Zawodowej w ramach, którego przewidziane zostały:
 • pogłębiona diagnoza sytuacji osobistej i społecznej UP + określenie planu reintegracji społecznej,
 • pogłębiona diagnoza sytuacji zawodowej + określenie planu reintegracji zawodowej.
 1. Zostaną przeprowadzone efektywne działania integracyjne i aktywizujące w formie ścieżki reintegracji społecznej, w ramach której przewidziane zostały:
 • TRENING INTEGRACYJNY,
 • TRENING MOTYWACYJNY,
 • WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I INTERPERSONALNYCH ,
 • WARSZTATY KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH,
 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE,
 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNO-RODZINNE i PRAWNE ,
 • WARSZTATY PROZDROWOTNE,
 • WARSZTATY PRORODZINNE,
 • WARSZTATY AUTOPREZENTACJI + SAVOIR-VIVRE .
 1. Przejdą ścieżkę reintegracji zawodowej, w ramach której przewidziane zostały:
 • INDYWIDULANE DORADZTWO ZAWODOWE,
 • GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE,
 • POŚREDNICTWO PRACY.
 
 1. Ostatnim etapem będzie ścieżka reintegracji edukacyjno-zawodowej:
 • WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY,
 • SZKOLENIA ZAWODOWE mające na celu wyposażenie Uczestnika w kwalifikacje zawodowe. Szkolenia kończą się egzaminem zawodowym i wydaniem certyfikatu;
 • 5 miesięczne STAŻE ZAWODOWE oraz stypendium stażowe 1750 zł brutto.
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!