25.07.2017

Informujemy, że w dniu 25 lipca 2017 r. zmodyfikowana została treść regulaminu oraz wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór umowy.
Aktualne wersje dokumentów znajdują się w zakładce: DO POBRANIA

29.06.2017

Informujemy, iż  rozpoczęła się realizacja projektu pn. „profesjONalni” realizowanego przez Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w partnerstwie z  HOG POLSKA Jakub Gibała w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Serdecznie zapraszamy do monitorowania strony internetowej projektu, a zwłaszcza zakładki AKTUALNOŚCI !